Friday, October 31, 2014

Lord, kung di man siya para sa akin pwede mo na siyang kunin


No comments:

Post a Comment

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...